Manual

Licensavtal
Föregående  Innehåll  Nästa


LDL TaxiLön
Copyright © 1998-2011 LDL Data

Detta program är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning samt internationella konventioner. Otillåten kopiering eller distribution av detta program, eller delar av det, kommer att beivras och kan förutom skadeståndsskyldighet medföra böter eller fängelse i upp till två år.

Har du några frågor? Kontakta LDL Data.


Om du (Licensinnehavaren) inte accepterar detta Licensavtal, skall du omgående avinstallera LDL TaxiLön (Programvaran).

1. ALLMÄNNA VILLKOR
Detta licensavtal mellan Licensinnehavaren (en fysisk eller juridisk person) och LDL Data AB, org nr 556794-7972 (nedan LDL Data) är bindande.

2. ANVÄNDNINGSRÄTT
Avtalet ger Licensinnehavaren en villkorlig rätt att installera och använda en kopia av Programvaran på en enstaka dator, arbetsstation, terminal eller annan elektronisk enhet ägd av Licensinnehavaren. Licensinnehavaren fÅr dessutom en villkorlig rätt att installera och använda en kopia av Programvaran på ytterligare en dator.

Licensinnehavaren har rätt att installera Programvaran på t ex en nätverksserver och tillåta åtkomst via en fjärrenhet, som t ex en persondator, för i samma nätverk kontinuerligt använda det antal kopior av Programvaran som vederbörande har licenser för.

Om Licensinnehavaren vill använda Programvaran för att erbjuda en tjänst till en tredje part måste även den tredje parten inneha licens för Programvaran.

Licensinnehavaren får inte, utan uttryckligt skriftligt godkännande från LDL Data, överlåta, hyra ut, kopiera, offerera, leasa ut, låna ut, försälja eller på annat sätt avyttra Programvaran och tillhörande tjänster/dokumentation/licensnummer och inte heller, oavsett hur, överlåta licensavtalet till tredje part.

Licensinnehavaren får inte använda Programvaran som en del av sin tjänsteportfölj utan särskilt medgivande från LDL Data.

Licensinnehavaren får inte dekompilera (deassemblera Programvaran) för att komma åt de tekniker som LDL Data använt sig av.

3. UPPHOVSRÄTT
LDL TaxiLön är ett registrerat varumärke tillhörande LDL Data. All användning av varumärken tillhörande LDL Data ligger hos LDL Data ensam. Upphovsrättigheterna till Programvaran tillhör LDL Data. LDL Data äger alla rättigheter till kopior, översättningar, förändringar eller avvikelser av Programvaran, inklusive förbättringar eller vidareutveckling av densamma. Licensinnehavaren ges därför endast personlig och icke-exklusiv rätt att använda Programvaran. Licensinnehavaren får inte kopiera Programvaran med tillhörande dokumentation. Licensinnehavaren får inte ändra eller redigera Programvaran. Licensinnehavaren accepterar att inte genomföra några handlingar som kan äventyra LDL Datas upphovsrättigheter eller varumärkesrättigheter.

4. UTVÄRDERINGSLICENS
Detta licensavtal omfattar även tidsbegränsad utvärderingslicens (Demoversion), dvs under utvärderingstiden omfattas du som utvärderar Programvaran av villkoren i detta licensavtal.

En utvärderingslicens får endast användas för utvärderingssyfte. All kommersiell tillämpning av en utväredringslicens är ej tillåtet. Efter avslutad utvärdering åligger det utvärderaren att avinstallera Programvaran från datorn och radera tillhörande dokumentation.

5. AVTALSBROTT
Om Licensinnehavaren agerar på sådant sätt som enligt Licensavtalet innebär ett allvarligt åsidosättande av åliggandena gentemot LDL Data, har LDL Data rätt att med omedelbar verkan förklara avtalsförhållandet ogiltigt. Upphör avtalet att gälla åligger det Licensinnehavaren att till LDL Data utan anmodan omedelbart återlämna Programvaran med tillhörande dokumentation. Dessutom skall alla kopior av Programvara omedelbart raderas eller avinstalleras från samtliga de maskiner som står under LicensinnehavarenS kontroll.
Följande skall utan inskränkningar anses utgöra allvarliga avtalsbrott:
i.   Avtalade betalningar har inte gjorts i överensstämmelse med tillämpliga pris- och betalningsvillkor.
ii.   Otillåten överlåtelse, uthyrning, försäljning, utlåning eller annan distribution av Programvaran eller tillhörande tjänster/dokumentation/licensnummer eller kopior av denna.
iii.   Överträdelse av rätten i användningen av Programvaran såsom genom användandet på en annan dator än vad som omfattas av detta Licensavtal.
iv.   Överträdelse av rätten i användingen av Programvaran såsom att erbjuda en tjänst med Programvaran till en tredje part som saknar licens för Programvaran.
v.   Dekompilering (deassemblering av Programvaran) för att komma åt de tekniker som används av LDL Data.
vi.   Överträdelse av rätten i andvändningen av en Utvärderingslicens.
LDL Data har rätt att kräva ersättning eller kompensation för utgifter och förluster som åsamkats företaget till följd av avtalsbrott från Licensinnehavarens sida.

6. FRISKRIVNINGSKLAUSUL

LDL Data, dess återförsäljare eller leverantörer kan inte i något fall hållas skyldiga, direkt eller indirekt, för händelser som medför skada, förlorad vinst, förlorad konfidentiell eller annan information, för personskador, för egendomsskador, förseningar eller andra missöden som uppstår i samband med användandet av programvaran inklusive, men ej begränsat till, support, uppdateringar och uppgraderingar.

7. FRISKRIVNING FRÅN GARANTI
Programvaran tillhandahålls i befintligt skick och med eventuella felaktigheter.