Manual

Import
Föregående  Innehåll  Nästa


Körrapportsdata kan importeras från Haldas administrativa program ADM 3000, Megtax (Holmedal Data), TaxiSystem, Frogne och Taxi Stockholm.. Det krävs även en anpassning av ADM 3000 för att läsa in körrapportsdata. Kontakta Halda för mer information.

Välj importmall under Arkiv / Inställningar, fliken Import. Välj det script som skall användas i listan. Om OB ska beräknas på de inmatade körrapporterna ska kryssrutan Räkna OB markeras.

För att läsa in körrapportsdata väljs menyn Körrapporter / Importera. Följande fönster visas.

imptrm1

I fillistan väljer du den fil som du fått från tömningsdatorn. Om kryssrutan Skriv över befintliga körrapporter är markerad ersätts de gamla körrapporterna med de som importeras. När Fortsätt väljs startar importen.

imptrm2

Om bilar och förare i filen från tömningsdatorn saknas i bil- respektive personalregistret visas information om detta under pågående import. Dessa fel bör åtgärdas och en ny import göras. När all information är importerad klickar du på knappen Fortsätt (dold under pågående import).

imptrm3

Då visas ett fönster där de importerade körrapporterna visas. Här kan man välja vilka som ska sparas genom att markera / avmarkera kryssrutan i kolumnen Spara. När knappen Fortsätt väljs sparas körrapporterna i Körrapportsregistret.